Tuesday, December 27, 2016

ஊசியும் நூலும்     தையல் வேலைக்கு மிகவும் அவசியமானது ஊசியும் நூலுமே ஆகும்.  ஊசியானது மூன்று அம்சங்களை உடையதாய் இருத்தல் வேண்டும்.  அவையாவன் ஒன்று முனை கூர்மையாய் இருக்க வேண்டும். இரண்டு, உறுதியாய் இருத்தல் வேண்டும்.  மூன்று, காது  இருத்தல் வேண்டும்.  பிறகு நூலும் நல்ல நூலாக இருத்தல் அவசியமாகும்.

மேற்சொன்ன மூன்று அம்சங்களும் நன்கு அமைந்த ஊசியின் காதில் நல்ல நூலினை நுழைத்து, இரு துண்டாக உள்ள துணிகளை நூலின் உதவியால் நன்கு இணைத்து ஒன்று படுத்த முடியும்.

     ஒரு மனிதன் சாஸ்திரங்களைக் கற்று வல்லவன் ஆவதற்கு மூன்று  குணநலன்கள் வேண்டுவது அவசியம்.  அம்மூன்று குணங்களும் அவன் உள்ளதிலேயே அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.  ஒன்று, ஞான நூல்களின் உட் பொருள்களை நன்கு சிந்தித்து அறிதற்கு மிகக் கூர்மையான அறிவு.  இரண்டு, கல்வி கற்கும் போது வேறு பயனற்ற வழிகளில் மனத்தைச் செல்ல விடாமல் நல்ல வழியில் ஒரே சிந்தனையால் குருகுலு வாசமாக இருந்து சாதிக்கவல்ல திடமான உறுதி.  மூன்று, அறிவிலும், அனுபவத்திலும் முதிர்ந்த பெரியோரை அணுகிக் கீழ்படிந்து, அவர் உபதேசிக்கும் அறவுரைகளையும், மிக நுட்பமான பொருள்களையும் செவியாரக் கேட்டு மனங்குளிர வாங்கி, உள்ளத்தில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.  கல்வி, கேள்வி இரண்டும் அறிவின் வளர்சிக்கு மிக அவசியமாகும்.  ஆதலால் கல்வி, கேள்விகளைக் கிரகிக்கக் கூடிய காதும் வேண்டும்.

ஆகையால், கல்வி கற்பதற்கு வேண்டிய சாதனங்கள், நல்ல ஞான நூல்கள், அவற்றைக் கற்க மிகக் கூர்மையான அறிவு, அசையாத திட வைராக்கியம், கல்வி கேள்விகளை நன்கு கிரகித்துப் பலன் அளிக்கவல்ல காது, இவையாம்.  இதற்குப் பொருத்தமான உவமை ஊசியும் நூலும்.  இது சூட்சும ஞானத்தை விளக்கக் கூடியதாகவும் உள்ளது

ஐஸ்வரியவான் கடவுள் ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதைப் பார்க்கிலும், ஓட்டகம் ஊசியின் காதில் நுழைவது எளிது. என்று இயேசு கூறினார் – லூக்கா 8 – 25.

     ஒட்டகம் என்ற பதத்தை ஒட்டு + அகம் எனப் பிரித்துப் பொருள் கொண்டால், புறத்தில் அலையும் மனத்தை அகத்தில் ஒட்டவை என்பதாகும்.  மனத்தை அகத்தில் ஓட்ட வைக்க (ஒருமைப் படுத்த) பிராண வாயுவானது, ஊசியின் காது போன்ற சிறிய துவாரத்தின் வழியாய்ச் சென்று, சிரசின் உச்சியை அடையும்.  அகத்தில் மனத்தை ஒட்ட வைத்தவர்கள் சிரசின் உச்சி ஸ்தானம் ஆகிய கடவுள் ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது எளிது என்ற கருத்தின் அவ்வாறு கூறினார்.

“காதற்ற ஊசியும் வாராது காண் கடை வழிக்கே” என்று பட்டினத்தார் அருளியுள்ளார்.

     அருளாளர்களின் அருள் மொழிகளைச் செவி மடுத்து உள்ளத்தில் பதிய வைத்துக் கொண்டவர்களே வாழ்வின் பயனாகிய திருவடி ஞானத்தைப் பெறத் தகுதியுடையவர் ஆவர்.  செவி மடுக்காதவர்கள், திருவடி ஞானத்தைப் பெறார் என்பது தோன்ற வாராது காண் கடை வழிக்கே என்றார்.  உள்ளத்தில் உறுதியும் இலட்சியமும் இல்லாதவர்களைக் காதற்ற ஊசிக்கு உவமையாகக் கூறினார்.

     ஊசியின் காதில் நல்ல நூல் நுழைந்து இருதுணிகளை ஒன்று படுத்தும் புறநிலையில் காணப்படுகின்ற ஊசியும் நூலும்,


     அகநிலையில், ஒளிமயமான சிவத்தை உள்ளத்தில் அறிந்து, அந்த எல்லையிலேயே நின்று தியானிக்க, ஊசியின் காது போன்ற சிறிய துவாரத்தின் வழியாய் (திருக்க தவந் திறந்து ) மனம் உட்சென்று ஒடுங்க, *நாதகலை, விந்து கலை ஆகிய இரு திருவடிகளும்* ஒன்றாகி, கடைவழிக்குச் செல்லும்.  ஞான இரகசியங்களை குரு முன்பாக உணராதவர்கள் கடை வழிக்கு வாரார்கள் என்பது தோன்ற “காதற்ற ஊசியும் வாராது காணும் கடை வழிக்கே” என்றார். 

Friday, December 23, 2016

நான் பெற்ற இன்பம் பெறுகஇவ் வையகம் - திருமந்திர இரகசியம்நான் பெற்ற இன்பம் பெறுகஇவ் வையகம்
வான்பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லிடின்
ஊன்பற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம்
தான்பற்றப் பற்றத் தலைப்படும் தானே” - பாடல் - 85


     “நான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வயைகம்” இந்த உலகில் தோன்றிய  ஒவ்வொரு மனிதனும் சிந்தையில் இருத்தி செயல்பட வேண்டிய பொன்னான வாக்கியம் இது!

     நான் பெற்ற நெடும் பேற்றை ஓதிமுடியாது என்போல் இவ்வுலகம் பெறுதல் வேண்டுவனே” என்று திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் இராமலிங்க சுவாமிகள் இறைவன் அருளால் தான்பற்ற பெரும் பாக்கியங்களை எண்ணி வியந்து மகிழ்ந்து, இறைவா எனக்கு அருளியது போல உலகர் அனைவருக்கும் இப்பெரும் பேற்றினை நல்க வேண்டும் என்றும் பிரார்த்திக்கின்றார்!.

     திருமூலர் சொல் திருவருட்பிரகாசரும் சொல்கிறார்! ஞானிகள் இயல்பே இதுதான்! இறைவா எனக்கு அருளியதுபோல எல்லோருக்கும் அருள்புரி என்பதே எல்லா ஞானிகளின் வேண்டுதல் உள்ளவராய்விடுவர்!

     இறைவன் யார்? “வான்பற்றி நின்ற மறைப்பொருள்”! வான் – ஆகாயம்தான் இப்பிரபஞ்சமெங்கும் நிறைந்துள்ளது! அதில்தான் எண்ணற்ற கோள்கள் இயங்குகின்றன! ஆகாயமெங்கும் – பிரபஞ்சமெங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கின்ற ஓவ்வொரு அணுவிலும் அணுவாய் அந்த இறைவனே உள்ளார்! அணுவுக்கும் உள்ளே மறைவாக இருக்கும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் ஜோதி! எங்கும் எதுவும் அணுத்துகள்களின் சேர்க்கையே! கோடிக்கணக்கான அணுசேர்ந்ததே நம் மானுடஉடலும். 

     நம் உச்சி முதல் உள்ளங்கால்வரை வியாபித்திருக்கும் அணுத்துகள்களை இணைத்து வைத்துதானே ஜீவனாக வந்து உடலில் சிரசின் உள் மத்தியில் மறைவாக நின்று நடத்துகின்றான்!  என்னென்று சொல்வது? இந்த லீலா வினோதத்தை! பரம்பொருளே ஜீவனாகி உடலினுள்ளே மறைந்து நின்று அருள்வதால் மறைபொருளாக விளங்குவதால் அந்த இறைவனை கூறும் நூல் மறை என்றும் வேதம் என்றும் அழைக்கப்பட்டது!.

     அணுவுக்கும் அணுவாக வான்வெளி – பரவெளி எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரமான்மா – பரம்பொருள் நாம் உய்யும் பொருட்டு நம் உடலினுள்ளும் ஜீவான்மாவாக மறைந்து இருந்து அருள்கிறார்!. இதை உணர்த்த வந்ததே வேதம்.  மறை! நான்மறை! தமிழில் உரைக்க வந்தார், இறைவனே அருளியதால் திருமூலர்! திருமந்திரம்! தமிழ்மந்திரம்! தமிழ் வேதம்! தமிழ் மறை! இந்த உடலுள் மறைவாக இருக்கும் பொருளை மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து தவம் செய்யும் முறையான சும்மா இருக்கும் திறத்தினையும் தெளிவாக கூறுகிறார் திருமூல நாயனார்!.

     நம் உடலுள் நின்ற ஜோதியை உணர்ந்துதான் அறியமுடியும்! நாம் அதை பற்றப் பற்ற அது பற்றிக் கொள்ளும்! நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து சும்மா இருப்பதே நாம் அதை பற்றும் நெறியாகும்!

    உணர்வு பெறுக குரு தீட்சையின்மூலம்! உணர்வு பெருக உடலின் ஊன் கண்மணி அதை பற்றி நிற்கும் ஜோதியை பற்றப் பற்ற கண்மணி ஊசிமுனை துவாரத்தின் உள் ஒளி ஊடுருவி ஆத்ம ஜோதியை அடைந்து பிரகாசிக்கும்! இதுவே ஞானம் பெறும் ஒரே வழியாகும். இதை எல்லோரும் பெற்று இன்பமடைதல் வேண்டும் என்கிறார் திருமூலர்!

“ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம்”  ஊன் என்றால் சதை நம் உடலில் உச்சிமுதல் உள்ளங்கால்வரை ஊன் – சதை தனியாக இல்லை! எல்லா இடங்களிலும் எலும்பு, மஜ்சை, நரம்பு இணைந்தே உள்ளது! ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் ஊன் மட்டும் உள்ளது! அதுதான் கண்மணி!  இறைவன் படைப்பில் அற்புதமானது கண்மணி! கண்மணியில் இரத்தம் இல்லை! நரம்பு இல்லை! எலும்பு இல்லை! நம் உடம்போடு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை! அற்புதம்! நம் கண்ணில் கருவிழியின் மத்தியில் பிராண நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சதைக்கோளம்! கண்ணாடி போன்ற மெல்லிய ஜவ்வால் அடைக்கப்பட்ட ஊசிமுனை துவாரம் உடையது!

   பூமி எப்படி வானத்தில் அந்தரத்தில் இருக்கின்றதோ அதுபோல கண்மணி உள்ளது.  பூமி எப்படி தன்னைத்தானே சுற்றுகிறதோ அதுபோல கண்மணியும் லேசாக சுற்றுகிறது.  பூமி சுழல அதனுள் மையத்தில் நெருப்பு உள்ளதோ அதுபோல கண்மணியும் அதன் மத்தியில் ஜோதியை கொண்டுள்ளது.
    கண்மணியே ஒரு தாயின் கருவில் உருவாகும் முதல் உறுப்பு! இந்த உலகத்திலுள்ள 700 கோடி மக்களுக்கும் எந்தவித வித்தியாசமுமில்லாமல் ஒன்று போல இருப்பது கண்மணி மட்டுமே! நம் உடலிலே இருந்தும் உடலை தொடாமல் இருக்கும் சதைக்கோளம், ஒரே உறுப்பு கண்மணியே! இந்த கண்மணியைத்தான் சித்தர்களும் பற்பல வார்த்தைகளில் பரிபாசையாக சொன்னார்கள்!

     யாருமே இதுவரை வெளிபடுத்தாத இரகசியம் இது! அடியேன் 1992-ல் கண்மணிமாலை நூல் தொடங்கி 25-வது நூலான இந்த மந்திர மணி மாலை வரை எல்லா நூற்களிலும் கூறியிருக்கிறேன்.  இரகசியமும் இல்லை பாவமுமில்லை! ஏன்? “நான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்” என்ற என் எண்ணத்தால் தான்! உண்மை ஞானம் அறிந்தவர் உரைப்பர் உண்மை!

    ஞானமில்லா அறிவிலிகள் தான் உண்மை உணராதவர்கள் தான் இரகசியம் இரகசியம் என்று பொய் உரைப்பர்! உண்மையை கூறினால் தானே அறியாதவர்கள் அறிவர்! ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஈடுபடுவர்! இரகசியம் என்று மறைத்தால் ஒருவரும் உண்மை உணராது போய்விடுவரே! இரகசியம் என உரைப்பதும் மறைப்பதும் கடவுளுக்கு விரோதமான செயலேயாகும்! அவர்கள் நிச்சயம் நரகத்துக்குதான் போவார்கள்!

    நீ அறிந்ததை மற்றவரோடு பகிர்ந்துகொள்! நீ உணர்ந்ததை எல்லோருக்கும் சொல்! உன்னால் ஒரு ஆன்மாவாவது கடைத்தேறட்டுமே! உண்மையைச் சொல்! நல்லதை செய்! உலகம் உன்னை வணங்கும்! குருவருள் கிட்டும்! இந்த உலகம் இதுவரை காணாத ஆன்மீக புரட்சி அடியேனின் 40 நூற்கள்!

   இன்றைய உலகம் வெகு வேகமாக சீரழிவைநோக்கி போகிறது! இன்றைய தலைமுறை மிகமிக புத்தி கூர்மையுள்ளவர்களாக திகழ்கிறார்கள்! அவர்களுக்கு பழைய பத்தாம்பசலித்தனம் ஒன்றும் புரியாது! ஏற்கவும் மாட்டார்கள்! தமிழில் உள்ள ஞானநூற்களுக்கு ஒருசிலரே பட்டும்படாமலும் ஞானத்தை ஓரளவு கூறியிருக்கின்றனர்.  தமிழறிஞர்கள் கவிஞர்கள் வித்துவான்கள் பண்டிதர்கள் வெறும் இலக்கண இலக்கியத்தோடு நின்று விடுவார்கள்.  சமய பிரச்சாரார்கள் வெறும் புராண கதை பேசியே காலம் கழிக்கின்றனர்! புற்றீசல் போல் ஆசிரமம்! சாமியார்கள்! மாமியார்கள் நிறைய பெற்றவர்களே இன்றைய சாமியார்கள் பின் அவர்களிடம் எப்படி இருக்கும் ஞானம்?

    யோகா எனக்கூறி ஏமாற்றும் போலிகள்தான் ஏராளம்! இப்படிப்பட்ட இந்த காலத்தில் தடுமாறும் மக்களை தடுத்து நல்வழிகாட்ட அடியேனின் உண்மை ஞானம் கூறி தீட்சை வழங்கும் செயலே பெருஞ்செயல் நற்செயல்! வள்ளலார் எம்முள்ளிருந்து ஞானத்தை வாரிவாரி வழங்குகிறார்! நானும் எதையும் மறைக்காமல் இரகசியம் என்று சொன்ன அனைத்தையும் எமது 40 நூற்களிலும் சொல்லிவிட்டேன்!

    இதுவரை யாரும் செய்யாத அருஞ்செயல் இது! நானே ஏன் கூறுகிறேன் என்றால் இந்த ஞானம் கிடைத்தற்கரியது! அபூர்வமானது! அரிதிலும் அரிதானது! பழைய காலங்களில் 12 வருடம் குருவோடு இருந்தாலே கிட்டும் இந்த ஞானம்! படித்து அறிய முடியாத பரிபாஷை நிறைந்தது அப்பேர்ப்பட்ட மெய்ஞானத்தை அடியேன் வெகு எளிதாக சிறுகுழந்தைகளும் புரிந்து கொள்ளும்படி சுலபமாக உபதேசிக்கின்றேன், எழுதி வெளியிட்டுள்ளேன்!

     உலகிலேயே ஞானத்தை அப்பட்டமாக கூறி, வெளிப்படுத்திய புத்தகமாக வெளியிட்ட முதல் ஆள் நான்தான்! இது எனக்கு நிச்சயம் பெருமைதான்! புண்ணியம்தான்! உலகம் ஞானம்பெற விரும்பிய ஞானிகள் அடியேனை நிச்சயம் ஆசிர்வதிப்பார்கள்!

    இந்த நூல் எவ்வளவு புனிதமானது உன்னதமானது ஞானம்பெற வழிகாட்டுவது என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும்! சாதாரணமாக கருதிவிடக்கூடாது அல்லவா? அதற்குத்தான் மேலே கூறியவை! இதுவரை வந்த ஞானநூற்களின் விளக்கம் அடியேனின் 40 நூற்களில் சுருக்கமாக உள்ளது! 12 வருடம் காத்திருந்து பெற வேண்டிய ஞானத்தை 12 நாழிகைக்குள் அடியேன் உபதேசமும் தீட்சையும் தந்து பக்குவமாக்கிவிடுகிறேன்!?

     இந்த உலகத்து ஞானிகள் அனைவரது ஆசியுடனும் அடியேன் கன்னியாகுமரியில் தங்கஜோதி ஞானசபையிலிருந்து வாலைக்குமரி அருளால் தருகிறேன்! வாருங்கள் ஆன்மாக்களே! வந்தால் கிட்டும் ஞானம்!
“யான்பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்”!

   --- ஞானசற்குரு ஸ்ரீ சிவ செல்வராஜ் அய்யா அவர்கள் திருமந்திரத்துக்கு ஞான விளக்கம் அளித்த “மந்திர மணிமாலை” என்னும் நூலில் இருந்து”
Tuesday, December 20, 2016

Kolam and it's importance in self realization - Part 4Dear All,

Just would like to share the meaning of "Vazhai"...... the plantain flower... what's the speciality of it, it grows to a standard height, after which it never grows more than that inspite of being healthy.... It remains in the same height n yield us the leaves, flowers. vegatables and fruits....

Do we all think, if there is anything within us, which has the similar property of this plant which grow n be in the same size from the time of our birth till death? YES,,,,, there is.... which is called by our siddhars "Vaalai thaai meaning vaalai mother...."

What is that Vaalai/Vaazhai......?

Pupil within us - Kanmani.... It's the only organ which is formed first inside the womb, only due to the rotation of the pupil due to the fire n air it bears within, the rotation is possible, then the external eyes are formed and with the heat of this 3, all the rest part are formed.... More scientific explanations later....

Now, can we understand why our elders call us by the name "Kannu, Kanmani" for the ladies, the female energy inspite of whatever they name us personally?

Now can we understand as why there is innumerable songs both devotionally and cinematically there using this word "Kanmani".... only since the understanding of it's greatness is complete with them, they used it in regular walks of life to make us think over it's importance in life.....

Please understand the greatness of the Vaalai thaai - the Pupil and the light/dot/spark within as well as the Thirukolam concept (Trataka)... Kindly try to implement it in this lifetime...

This is the reason, many a saints go to many Shetras and sing songs heartly with complete passion n surrenderness looking at the God idol with Tears flowing completely while singing due to their mind's oneness with the God....

Kindly note down the very important messages here.... "They are singing, with mind focused totally towards divine, their eyes will be fixed in a point, the idol, then with complete oneness, the tears are shedding down"..... 

So, automatically, Trataka is done by them.... See the greatness of our saints.... Many of the modern atheists feel those doings foolish..... Kindly understand the importance of it's greatness...

Also, the "Pure heat" that is developed in the body during our (2-3)hourly bhajans will the same as the yogis who do penance inside the holy rocks/mountains for the very same reason...... this is the greatness of the bhajans.... developing the suddha ushnam, which purifies us.... completely...

A kind request to all mothers... Please ask ur kids to follow this technique(Trataka) so their mind will be more clear n confident n they'll be more intelligent n be more passionate... U also do it... :)

One more point, let me tell u here... the lock within the pupil is much hard to be opened by it's own with God's grace, it can be done, but extreme devotion almost complete surrenderness of mind towards divine inspite of our regular life is needed n it's rare to happen, but has happened n will happen for sure....

It'll be more fine, if u can find a good n real guru, who can really be able to go deep within ur eyes and can able to give conciousness in the pupil.... the real deekshai...

It's not necessary that a guru should do it infront of u, seeing ur eyes, which is powerful anyway, even from their place, they are able to do the same to us, if we are that much gifted.... but, it's really rare...

Anyway, do this Trataka technique to cleanse ur mind, automatically rest will happen with God's grace for those who are really deserved.... All the very best.. Have a nice day...

- The End-

Please watch 
http://tamil.vallalyaar.com/archives/2902


Kolam and it's importance in self realization - Part 3Dear All,

Well... Just adding one more example coming in mind that supports this view...

In tamizh language, there is a saying, "Ennadi Kolamidhu"..... meaning, "What happened to u, why do u look / seem to be so miserable"..... Here, the meaning of the word "Kolam" stands for the "look" of the person due to her life condition.

"The look comes from within the eyes, right, from the pupil.... the same dot/point/spark"

Let's go through the other example..... In Tamizh language, when we want to say something in more accurate, we use the phrase "Pulli Vibaramaga".... meaning "the details with the complete point ratio"..

why they use the word "Pulli" here, to show the trueness, perfectness, completeness, accurateness...

The only true thing within us is this "PULLI".... that's what it's been used to explain the appropriateness n the trueness..... the "MEIPORUL" within us.....


The other example that we can give is the usage of the sentence "I (didnt) miss this point / I (didnt) miss any point".... Here also, point is directly meant to our mental view.....

Why is our mind and view are matched with the same word "Point".... Kindly think it over very clearly......

Our mind resides within our eye sight, within the pupil.... It's what directing all be it good eyed person or blind person... inner is same for both regarding the eyes...

Also, that's the reason, "Eye sight is more reactive to our mind", now it's proved scientifically n all the doctors are advising to take care of mind to be calm for a good eye sight....

The other example being "Please note this point...." again here, Point refers to our mental view, which clearly can be deciphered as "referring to our point within the pupil".... That's the place where our mind resides....

That's what "Trataka" is been asked to be done to stabilize our mind"....

Reason : In trataka, we are meditating with eyes open fixing our sight to a fixed point... i.e. fixing our internal point with any external point.... the dot in the Thirukolam....

When doing it, tears will shed down automatically and cleanse our mind and eyeballs and the pupil within automatically and from within pupil where our mind resides will also become purified, by which our concentration will be more perfect.

Can we all now understand as why the steps of first spreading water in the entrance and cleansing the dust there by and the putting the dot and then the kolam over it are formed and followed by us.... Kindly i request all of us should think over all our tradition n try to find the real concepts they've gifted us n be benefitted truely.... Really we all should thank them heartly... Let's all try to put the same kolam process within us...:)

Bcoz of this greatness only, all the yogis are doing this trataka as one of the "6 cleansing process".... All the other processes are being done by the yogis where as this alone is done by our eyes automatically, just it's enough if we keep still n calm in a place concentrating/seeing it... "Summa Irunthaal pothum".

That's what Lord Murugan asked Arunagiri nathar to *"Summa Iru"*.... meaning, keep ur mind still by just being in the point, eye sight, with eyes opened/half closed, but not completely closed, coz, when we close completely, our mind automatically gets absorbed by the maya there at some short point.... which is very hard to be back... where as, when opened, automatically tears will shed down, will cleanse ur mind as well as eyeballs which is the sole purpose of our meditation...

Also our eye balls will start to rotate to the maximum speed, absorbing air/prana needed automatically(which is otherwise done by us, by the practice of advanced Pranayama/vaasi etc..."

The only way to destroy our thoughts in the origin of the place i.e. from within the pupil is by doing "Trataka".... By doing this, our eyes will become more strong and we will get rid of any kind of eye problems that we are normally prone to or that we already suffer...

We are suffering only due to our karmic effect, when that's been able to be cleared by our tears, we will be automatically be cured..... the simple n clean logic...

So, I kindly request all to do Trataka whenever time permits in a day and do it with complete passion... always try to have calming eyes and full passion in it for the betterness of our mind... A humble request to all.... Please do share these with ur lovables... Let all of them be aware of its greatness....

More whenever time permits....

Have a nice day. 

Kolam and it's importance in self realization - Part 2Dear All,

Hope u all now understand the importance of kolam and the dot in it and that dot is the spark inside our pupil that becomes visible to us after we hear our inner nada and that's the real birth of Lord Murugan. Let me explain as how the "Netrikan" concept and about this pupil light clearly a bit later..

Now let me tell u the other phrase, "My point of view"...... we all would've used this phrase quite often in our daily life, but what is this point/dot? Please think it over with complete understanding... then we will all be able to understand what's the importance of this concept and the dot/point/spark...........

Please do the meditation with eyes opened/half opened (Intimated by Lord Dhakshinamoorthy to Sanagathi sages, pls. check the idol, we will get the clear message) and especially with the concentration on the Right side eye... Coz, within us, the right side eye sight is "SUN" and the left side eye sight is MOON"... the sun is the one able to give light to all.... so, it's enough if u concentrate on right eye sight, automatically, the left eye will also get what it deserves....

only to emphasize the importance of this right side eye, "Vazham Chuzhi" vinayagar concept, Kannapa nayanar's right side eye kept on shiva story and a lot more was told as coded words by seers to us.. Kindly understand....

Even our Mahakavi Bharathiyar has mentioned about all this in many of his poems clearly, even many a cinematic songs have the coded meaning so clearly if deciphered well....

The saying of Vallalar "Kan moodi pazhakam ellam man moodi poga..."... pls understand the meaning of it... Bharathiyar always says his love as "Kannamma"....kindly understand the importance of it as why he mentions this word particularly....

In tamizh one phrase is there "Innayadi vazhiyave".... what is that "Innai adi"? (Equivalent to the holy feet)

We know "Thiruvadi" as "Holy Feet".... and "Innai Adi" means "Equivalent of the holy feet"

Can u understand the meaning now.... the inner light within us in the Atma stanam is the "Thiruvadi" and the spark like light which is seen by us in the eyes from within the pupil is "Innai Adi".....

The spark in the eyes...., the dot of the Thirukolam....

It is now scientifically also proven that our eyes has the light on it's own....

The same is told in Christianity " The Person Who Has Seen Me Has Seen The Father!” _(John 14:9))

Meaning "Those who has seen the spark within the pupil, which is visible once the nada is heared after the opening of the inner ear and the Brahmarandhara, automatically, if we concentrate on it, it'll take us within to the Paramatma within us, who is the "Father"..."Lord Siva".....

All the religions are confirming the same messages, and ofcourse will, bcoz, the reason for religion is to unite with lord within ourselves and it's the same and true only way followed by all seers to be one with the supreme...._

More explanations and examples later whenever times permits... Have a nice day.

  -- To be continued in next part ....

Thursday, December 8, 2016

Kolam and it's importance in self realization - Part 1Kolam is a form of painting that is drawn using rice powder. A Kolam is a geometrical line drawing composed of curved loops, *drawn around a grid pattern of dots.*

In South India, it is widely practised by female Hindu family members in front of their homes. Kolams are known by different names based on places, Hase in Karnataka, Muggulu in Andrapradesh, etc.

*Purpose*

Kolams are thought to bestow prosperity to homes. Every morning in southern India, millions of women draw kolams on the ground with white rice powder. Through the day, the drawings get walked on, rained out, or blown around in the wind; new ones are made the next day.

Every morning before sunrise n during sunset in the evening, the floor of the house is cleaned with water and the muddy floor is swept well for an even surface.

The kolams are generally drawn while the surface is still damp so that it is held better. Occasionally, cow-dung is also used to wax the floors.

In some cultures, cow dung is believed to have antiseptic properties and hence provides a literal threshold of protection for the home. It also provides contrast with the white powder.

Decoration was not the sole purpose of a Kolam. In olden days, kolams used to be drawn in coarse rice flour, so that the ants don't have to work that much for to long for a meal. The rice powder is said to invite birds and other small critters to eat it, thus inviting other beings into one's home and everyday life: a daily tribute to harmonious co-existence.

It is a sign of invitation to welcome all into the home, not the least of whom is Goddess Lakshmi, the Goddess of prosperity. The patterns range between geometric and mathematical line drawings around a matrix of dots to free form art work and closed shapes.

Folklore has evolved to mandate that the lines must be completed so as to symbolically prevent evil spirits from entering the inside of the shapes, and thus are they prevented from entering the inside of the home.

Though not as flamboyant as its other Indian contemporary, Rangoli, which is extremely colourful, a South Indian Kolam is all about symmetry, precision, and complexity.

Due to these design's complexity, trying to figure out how, exactly, these designs were drawn can be a challenge that some viewers find enjoyable.

*Research*

The mathematical properties of Kolam is being used in Computer science field. Kolam patterns are studied and algorithms are developed for regenerating kolam designs with different patterns has been done. Algorithms for drawing kolams are used in development of *Picture drawing Computer software.* Kolams are used for research in the Computational Anthropology. As Kolams have a strong relationship with contemporary art and art history, they are used in the artwork and media field.

*Kolam and Self Realization:*

Ok fine, now we all know about what is meant by Kolam… Now, have anybody of us think as why they added the kolam in our regular daily doing and inside spirituality and with Goddess Lakshmi particularly…!!?

What is the significance of first putting the kolam in pooja place and then keep the lamp over it in Pooja room?

We all know, Goddess Lakshmi refers to the “Divine light”…. So, there should be a strong connection between this kolam and Divine light…

Why to put kolam in the entrance of the house and in the place where we light lamp in the pooja room? What is the real link our seers found this tradition?

Now, let us take it step by step n analyze…

*First Step:*

Every morning before sunrise and during sunset in the evening (*i.e. during the sandhya vandhana timing*), the entrance of the house is cleaned with water and the muddy floor is swept well for an even surface.

*Sandhya vandhana timing* - The time when both the sun n moon is visible at that time.. the only time, when we are able to breath through our both sides of our nose, rest of the time, we are able to breath only either through left or right that alternates every 2 hours..

So, we are cleaning the place(near the doorsteps starting from the entrance of the house) with water…

This is the first step to be followed in our gnana meditation also…. Cleansing ourselves with tears by focusing the eyes fixedly over a point, most passionately on lamp with complete surrender towards the divine… the tears being the real Ganga...

*Second Step:*

Now, we are sweeping all the dirt left over in the entrance…… Yes, we need to sweep our karmic dirts that are stored within us also by first spreading water (by letting tears run down from eyes by concentrating on light, especially with the right eye…)... this water/tears are also made to come from the entrance only.... coz, the *"Eyes are the real entrance of the Parama padham"*....

*Third Step:*

A Kolam is a geometrical line drawing composed of curved loops, drawn around a grid pattern of *dots. So, the starting point is the dot*….

We all should have heard of the saying *“Everything starts with the dot and ends with the dot”*….

What is this dot? What is the greatness of this dot?

The same dot concept and the starting n ending the kolam in the same dot should be really thought well.

In the gnana level meditation, when we go on shedding tears and clear our sin, the eyeballs will become more clear n from inside the pupil, the eye sight will become more sharp and clear.

*Our karmas, being stored inside the black hole in the pupil* also melts in that pure heat developed within us by this gnana thavam slowly and from within the pupil, we are slowly able to see our own eyes, first the white, then the black and finally *a sharp spark from within our pupil.*

Before these, we first will hear the *nada, the unstruck sound,* from *Brahmarandhara* just like the opening of a bud… after which, we are able to see n realize all these and a lot much reality with the grace of god n by developing our inner peace n compassion n love globally without being blocked n locked by our habbits developed so far with almighty’s grace…

*So, this spark/fire resembles very much a dot…(the base of the real kolam that's put inside)*

Only, this dot is the beginning of the life journey within us to know about the self…

*It’s this dot or spark or fire, the real saver of us… the padma paadham, the rama patham, etc….*

Once we catch this spark/dot inside us, our eyes, we are really blessed, with god’s blessings, if we go n just being silently watching that dot/spark n surrender ourself totally there, our karmas will be burnt by it’s heat…

So, now i hope we all understand *the importance of the dot in the kolam…*

So, all our traditions are to be much analyzed to know it’s real existence to take us within us n to realize ourselves n to be one with the almighty residing within us… only our projection is seen as the outer world…. It exists outside, only to show, that in some form, it’s inside us…..

We need to analyze n understand the greatness of our older tradition…. Just if we see in outer world view, nothing will be known to us…. They framed the daily doings n rules only after knowing within their selves very well… They have given us in coded form, so that when one gets the maturity to think in the right manner with complete surrendering ability n with complete passion, nature unfolds them the reality…

Have a nice day… Hope u all enjoy this explanation…

In the website www.vallalyaar.com “How to do meditation or Penance as told by gnanis of all religions…. “, you can get a clear picture of this gnana thavam/meditation/Penance with much more clearer explanations from many great seers…

                                   ..... to be continue in next part... 

Courtesy: Sri Umadevi Srinivasan 👣

Thursday, November 3, 2016

ஆணும் பெண்ணும் சமமே!

மெய் என்றால் உடல்! இது ஆண், பெண் என இரண்டாக ஈர்ப்புடன் படைத்தான் இறைவன்! இயங்க வேண்டும் என அவன் கருதியதால், ஆண் பெண் இணைய வேண்டியதாயிற்று! நம் பாவத்தை பொறுத்து மெய்கொண்டு பரிதவிக்கிறோம்!

ஆணும் பெண்ணும் சமமே! இருவருக்கும் ஆன்மா ஒன்றே! உடலில் பேதம் இருந்தாலும் மெய்யுணர்வு அனைவர்க்கும் ஒன்றே! உடலால் பிரித்துவைத்த இறைவன் உயிரால் நம்மை ஒன்றாகவே படைத்தான்! எல்லோர் உடலிலும் ஆணாயினும் பெண்ணாயினும் வலதுபக்கம் ஆண் அம்சம், இடது பக்கம் பெண் அம்சம்! வலது சிவம், இடது சக்தி இது மெய்!


மெய்யால் வித்தியாசப்பட்ட ஆண் பெண் ஒன்றுபட்டு வாழ்வதே இல்லறம்! அது நல்லறமாக விளங்க வேண்டும். 

பெண் வெறும் பிள்ளைபெறும் கருவி எனக் கருதாது தன்னில் சரிபாதி என கருதுபவனே நல்லதொரு கணவன்!
அந்த கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் என வாழ்பவளே உத்தமி, பத்தினி! தன மனையாளின் கருத்துக்கு செவிமடுப்பவன், பிற பெண்களை தாயாக கருதுபவன் ஞானம் பெறுவான்!

கருவை சுமந்து, உருவை தர தாய் பட்ட வேதனை சொல்லி மாளாது! வயிற்று பாரம் இறக்கிவிட்டு மனபாரம் சாகும்வரை சுமக்கும் தாய்மைக்கு ஒப்பார் யார்?! பேதை மனங்கொண்டவள் பெண் என்பர்! ஆனால் பேடாக (மனநலம் குன்றிய)  பிள்ளை பிறந்தாலும் தாங்கி காக்கும் தாய் கடவுளுக்கு நிகரல்லவா?

என்னைக் கேட்டால் உலகில் சிறந்தவள் மனைவியே என்பேன்! தாயை விட சிறந்தவள் மனைவியே! ஏனெனில் தாய் ஸ்தானம் கிடைப்பது மனைவிக்குத்தான்! மனைவி உத்தம குணவதியாக பத்தினியாகவும் திகழ்கிறாள்! கணவனின் எல்லாவற்றிலும் எல்லா நிலையிலும் எல்லா காலத்திலும் சரிபாதியாக நிற்பவள் மனைவியே! மனைவி, சிவத்தின் பாதி சக்தியாக துலங்குபவள்! மனைவி, விஷ்ணுவின் மார்பில் லக்ஷ்மி என அமர்ந்தவள்! மனைவி, பிரம்மனின் நாவில் சரஸ்வதி என இருந்தவள்! இப்படி இறைவனே மனைவியை எப்படி போற்ற வேண்டும் என நமக்கு உணர்த்தியிருக்கிறார்.

நம் மனைக்கு தலைவி! வீட்டுக்காரி என்றும் இல்லக்கிளத்தி என்றும், மனைவி நம் உயிரோடும் உடலோடும் கலந்தவள் என்றும் மெய்ஞானம் பெற்றவரும் கூறுவார்! மனைவி தான் பெற்ற மக்களோடு, தான் கொண்ட கணவனையும் இரு கண்களாக கருதுபவள்! நல்லதொரு மனைவி ஒருவனுக்கு மந்திரி போலவும், தாய் போலவும், வேலைக்காரி போலவும், தாசி போலவும் இருக்கிறாள்! நற்பன்புகளோடு அமைந்த மனைவியும், மேற்கூறிய குணங்களும் மனைவியை பெற்ற ஆடவனே புண்ணியம் செய்தவன் ஆவான்! மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்!

திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் தான் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன! எப்பிறவி பந்தமோ இப்பிறப்பு மனைவி! மனைவியை மதிப்பவனே மனிதன்! மிதிப்பவன் மிருகம்! மனைவியை அடிமையாக கருதாமல் தன் உயிராக எவன் ஒருவன் கருதுகிறானோ அவனே உத்தமன்! ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என வாழ்பவனே உத்தமன்!

தாயை விட மனைவியே சிறந்தவள்! ஒரு பெண் தாயாவது மனைவியான பின்னே! நல்ல மனைவியே நல்ல தாயாக முடியும்! தந்தையும் தாயும் உடல் கொடுத்தவர்கள்! மெய் கொடுத்த கண்கண்ட தெய்வம் தான்! *மெய்யினுள் மெய்ப்பொருள் கொடுத்தது அந்த இறைவன்தானே!* உடல் அழியும் தன்மையுடையது அதைத்தான் தாய் கொடுக்க முடியும்! மனைவியானவள் மெய்யினுள் மெய்ப்பொருள்போல கணவனின் உயிருக்கும் உடலுக்கும் பரவசம் நல்கக் கூடியவள்! மனைவி மட்டுமே தரக்கூடியது சிற்றின்பம்! தாயால் தர முடியாதது!? தாயின் பாசம் பெற்று வளர்த்து ஆளாக்குவதோடு முடிந்தது! மனைவியின் பாசம் எங்கிருந்தோ வந்து மணமாகி சாகும்வரை உள்ள பந்தம்! பிரிக்க முடியாத பிணைப்பு கணவன் மனைவி உறவு!

தாயின் அன்பு அவளின் பல பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படும்! மனைவியின் அன்பு தன் மணாளன் ஒருவனுக்கு மட்டுமே! தாய் பிள்ளையை கருவிலே வயிற்றிலே பத்து மாதம் மட்டுமே சுமக்கிறாள் பின் இறக்கி வைத்து விடுவாள்! மனைவி தன கணவனை எங்கிருந்தோ வந்த பந்தப்பட்டு, வாழ்நாள் முழுவதும் மனதிலே சுமக்கிறாள்! இறக்கி வைப்பதேயில்லை! எனவே, எல்லாவிதத்திலும் தாயைவிட மனைவியே சிறந்தவள்! இது பலரும் அறியாத, உணராத உண்மை! சத்தியம்!

ஒருவனது வாழ்க்கை நல்லயிருப்பதும், மோசமாவதும் மனைவியை பொறுத்தே! பொறுமையான நல்ல குணவதியை மனைவியாக பெற்றவன் பூர்வ ஜென்மத்தின் புண்ணியம் செய்தவனே! அவனே  பாக்கியாவன்!

ஈருடல் ஓருயிர் என வாழ்வது கணவன் மனைவியே! நகமும் சதையும் போல வாழ்வது கணவன் மனைவியே! வள்ளுவரும் வாசுகியும் போல உத்தம தம்பதியாக வாழ்வதே பாக்கியம்! ஒரு பெண்ணுக்கு மிக மிக புனிதமான பட்டம், உன்னதமான பாக்கியம் பத்தினி என்பதே! அது மனைவி என்ற ஸ்தானத்திற்கு உரியதே! ஒரு பெண் முதலில் மனைவியாகிறாள்! பின்னர் தான் தாயாகிறாள்! மனைவியே சிறந்தவள்! இது மெய்! மெய்! மெய்!

மனைவியால் தான் இன்பம் பெறுகிறான் ஆண்மகன்! கணவனாகி கைப்பிடித்த காரியையுடன் கலந்து மகிழ்ந்து உடலால் உணர்வால் சிறிய அளவிலே பெறும் இன்பமே சிற்றின்பம்! இது மெய்!

பெண்ணான ஆத்மாவான நாம் - மனிதர்கள் பரமாத்மாவான புருஷோத்தமனான இறைவனோடு இணைவதே பேரின்பம்! ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் என்று வேதமும் ஞானியரும் உரைத்துள்ளனர்!


உடலால் உலகில் பெரும் இன்பம் சிற்றின்பம்! ஆத்மாவால் பரத்தில் பெரும் இன்பம் பேரின்பம்! உலகில் மனைவியால் தானே, நாம் இன்பம் பெற முடியும்! எப்படியானாலும் மனைவியே சிறந்தவள்! நாம் நல்ல மனைவியாக வேண்டும் அந்த நாதனுக்கு! 

ஜீவா பிரம்ம ஐக்கியமே நாம் அறிந்து உணர்ந்து அடையவும் வேண்டியது ஆகும்! இது மெய்! உண்மை! சத்தியம்!

மெய் மெய்யாக இங்கே கூறிய அனைத்தும் அறிந்துணர்வது அவசியமே!

       --- ஞானசற்குரு ஸ்ரீ சிவ செல்வராஜ் அய்யா 

Tuesday, October 20, 2015

மகாபாரதம் - ஞானியின் கருத்து

மகாபாரதம்:
---------------------
1. குந்தி தேவி சூரியனை  தோத்திரம் செய்து கர்ணனை பெற்றாள்

2. குந்தி தேவியும், மாத்திரியும் தேவர்களை தோத்திரம் செய்து ஐந்து பிள்ளைகளை பெற்றனர்

3. திரெளபதிக்கு ஐவரும்  புருசர்கள் ஆனார்கள்.

4. கௌரவர்கள் நூறு பேர்.  அவர்கள் பிறந்த விதம்.

இவைகள் உலகியல் அறிவுக்கு பொருந்துமா?  என்று  கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

     மாகாபாரதம் ஊர் உண்மை ஞான பொருளின் தத்துவ கதையாகும்.  உண்மையாக நடந்தது அல்ல என்பது ஞானிகளின் கருத்தாகும்.

பஞ்ச பாண்டவர்கள்:
➖➖➖➖➖➖➖➖
தருமா  சிந்தனை உள்ளவர்கள் ஐம்பூதத்தால் ஆன மனித தேகத்தின் கண் உள்ள ஐம்புலன்கள் ஞானேந்திரியங்கள் ஆன்ம உணர்வுள்ளவர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்களாகும்.

திரெளபதி
➖➖➖➖
மனித தேகத்தை காக்கும் இரத்தமாகிய சக்தி, பெண் அம்சம் (குங்குமம்) என்பதாகும்.  இச்சக்தியைக் கொண்டு ஐம்புலன்கள் செயல்படுவதால் ஐவருக்கு பத்தினி என்ற தத்துவ கருத்தாகும்.

கண்ணன்:
➖➖➖➖
ஆன்ம அறிவு மாயன், தேர் ஓட்டி, பாண்டவர்களின் மைத்துனன், உலக உயிர்களாகிய தேர்களை வழி நடத்துபவன் என்ற தத்துவமாகும்.

துரியோதனன்:
➖➖➖➖➖
நான், எனது என்ற அகங்கார மமகாரங்களின் உருவம், அஞ்ஞானத்திற்கு அதிபதி.  அறிவுக்கும், நீதிக்கும் ஊசிமுனையிடமும் கொடுக்க மறுத்தவன்.

சகுனி:
➖➖➖
கெளரவர்களின் மைத்துனன், தீவினைகளுக்கு வழிகாட்டும் வஞ்சக அமைச்சர்.

கருத்து நம் மானிட தேகத்தின்கண் அறிவுக்கும், அறியாமைக்கும், தர்மத்திற்கும், அதர்மத்திற்கும், நீதிக்கும், அநீதிக்கும், புண்ணியம், பாவம் என்ற எண்ணங்களாகிய இருவினை போர் வீர்களுக்கு இடையில் நாள் தோறும் நடக்கும் மனப்போராட்டமே பாரத போராகும்.  இப்போர் மானிடன் என்ற ஒருவன் இருக்கும் வரை மனதிற்கும் அறிவிற்கும் ஓயாது நடக்கின்ற போராகும்.

சற்சங்க பலமே சாதனா பலம்

சற்சங்க பலத்தால்  =   சுருதி, யுக்தி, உண்டாகும் 
அனுபவத்தால்         =    விவேகமுண்டாகும். 
பயன்                            =  சூடாமணி பிரகாசிக்கும் 

     தன் சீவன் மீது காருண்யம் காட்டுவாயானால் அதுவே எல்லா உயிர்களையும் இன்புற்று இருக்க செய்யும். 

     வள்ளலார் மற்றும் ஞானிகள் நமக்கு சொல்லிகொடுத்த தியானமுறை மானசீகமானது.  மனதை மிகவும் திடமான நிலையில் நிலைநிறுத்தி இந்திரியங்கள் வழி செல்லாது நிறுத்தல், இந்திரியங்களை அவற்றின் இடங்களில் இருக்க செய்தல்.  தேகாத்ம புத்தியை கவனியாது விடுத்து, பிரம்மத்திடம் (ஆத்மாவை) மனதை ஒன்றுபடுத்தி இடைவிடாது ஆத்மாவை நினைத்தால் (தியானித்தல்).

     எப்பொழுதும் உனக்குள்ளேயே மன மகிழ்ச்சியால் பேரின்பம் அடைவாய் (மனனமற்ற நிலையை அடைவாய்) இதுவே சமாதி - வெற்றிடம், சூன்யம்) மதி மயக்கத்தால் இவ்வின்பத்தை அடைய முடியாது. 

     இந்த ஆத்மா தன்னோளியால் பிரகாசிப்பது, உலகையே கண் காணிப்பது, எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருப்பது, அர்த்த மற்ற இந்த உலகத்தினின்று முற்றும் வேறானதும் இதை இலக்காக வைத்துக் கொண்டு இடைவிடாது தியானித்தால், அதையே உன் உயிர் அறிவு சொருபமாக நினைவில் கொண்டால், அக அனுபவத்திற்கு வருகை தரும். 

     இந்த ஜோதி சொருபத்தை, ஆத்மாவை வேறு எண்ணம் குறுக்கிடாது, இடை விடாத நினைப்பாகிய தியானித்தால், அகமுகத்தில் தனது சொரூபமாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.  

ஜீவாத்மா தரிசனம். 

     பரிசுத்தமான அந்தகரணத்தை, மனம், சித்தி, புத்தி, அகங்காரம் என்னும் இவைகளில் தனது மனதை ஆத்மரூபமான "சுயம்பூவில்" வைத்து அசைவிலாத நிலையில் மெல்லென துதி செய்தால் பரிபூரண ஜோதி தரிசனம் காணலாம். 

பாவம் - புண்ணியம்

     நல்வினை தீவினை என்று இருவகையால் சொல்லப்படும் கருவினில் தோன்றி வினைப்பயன் விளையுங்காளை, உயிர்களுக்கு மாபேரின்பமும், கவலையும் காட்டும்
                                       - மணிமேகலை 

     ஊழின் பெருவளி யாவுள மற்றொன்று
     சூழினும் தான் முந்துறும்
. - திருக்குறள் 

     ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல் நீர், நாழி (படி) முகவாது நானாழி - தோழி, நிதியும் கணவனும் நேர்படினும் தத்தம் விதியின் பயனே பயன். 

     அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நாளன்றி எடுத்த கருமங்கள் ஆகா - தொடுத்த உருவத்தால் நீண்ட உயர் மரங்கள் பருவத்தாலன்றி பழா
                                                                                            - மூதுரை

பரிகாரத்தின் கதி என்னவாகும்?

     மேற்படி ஞானிகள் ஊழ்வினைப் படியே உலக மக்கள் வாழ்க்கை நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளதை கூறியிருக்கும் பொழுது பரிகாரத்தின் மூலம் தவிர்த்துக் கொள்ள முயல்வது மூட நம்பிக்கையாகும்.


     கடவுளின் மீது அன்பு செலுத்துங்கள்.  "அன்பே சிவம்".  அவன் தங்களின் ஐம்புலன் அறிவைக் கொண்டு மனதின் மூலம் மனிதனை வழி நடத்துக்கின்றான்.  ஆகையால் அறிவும் மனமும் நம் உடன்பிறந்த தெய்வமாகும் என்று உணர வேண்டும்.  மற்றவை குருமுகம் அறிதல்.

     உண்மை, உயிர், அறிவு, கடவுள் ஒருவன் இருக்கின்றான்.  அவனை சிந்தித்து ஆன்ம லாபமடைய மக்களுக்கு உதவுங்கள்.  அறிவான கடவுள் மனிததேகத்தில் விஞ்ஞானி ரூபத்தில் வெளிப்பட்டு மக்கள் முன்னேற புதுயுகத்தை படைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் என்பதை உணர்த்த வேண்டுகிறோம்.

     ஆகவே செய்திதாள்களும், சின்ன திரை, பெரிய திரைகளில் வரும் கற்பனை காட்சிகளில் நம் நாட்டு பாமர மக்கள் அறியாமையிலும், மூடநம்பிக்கையிலும் அழுந்திவிடாமல் விழிப்புணர்வு செய்திகளும், படங்களும் வெளியிட்டால் நம் தமிழ்த்தாய் பெற்ற செம்மொழிக்கு அரியாசனம் அமைத்து கொடுத்த முழுமையான பங்கு தங்கள் அன்பு உள்ளங்களைத்தான் சாரும்.

     எந்த புராணக்கதையாக இருப்பினும் கதை முடிவில் அந்தக் கதையில் உண்மை கருத்தை, தத்துவத்தை கூறி முடிப்பது நலம், விளக்கவில்லை எனில் "கலையுரைத்த கற்பனையே நிலை எனக் கொண்டாடும் கண்மூடிப் பழக்கம்தான் வளரும்" என்று உணர்கிறோம்.

     எல்லாம் வல்ல பரம் பொருள் நம் இதயத்தின் உள்ளேயே சோதியாக உள்ளது.  அதை அகக்கண்ணால் அறியலாம்.  இவ்வுலக உயிர்களாகிய நாம் ஒரு சூரியன், சந்திரன் கீழ்தான் உயிர் வாழ்கின்றோம்.  இதிலிருந்து நாம் உணர வேண்டியது என்னவெனில், நாம் எல்லோரும் சகோதரர்கள்.  ஆன்ம நேயத்துடனும், மனித நேயத்துடனும் ஒரு ஒளி சோதியின் கீழ் வாழ்வதை உணர்ந்து அனைவரும் அன்பாய் வாழ்ந்திடுவோம்.  தமிழ் தாய்க்கு உதவுங்கள்.

"ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்" 
previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...